Spring naar de inhoud
Oriëntatie

“DE KWETSHAGE”

Ligging

De Kwetshage is een natuurgebied in de tot de West-Vlaamse gemeente Jabbeke behorende plaats Varsenare. Het betreft een gebied van 70 ha polderland, gelegen ten zuiden van het Kanaal Brugge-Oostende. Het gebied, dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos, maakt deel uit van de beheerseenheid Blankenbergse Polder Zuid.

De Kwetshage bestaat uit poldergraslanden. In 2013 werden nog 4 ha rietmoeras aangelegd in het kader van natuurcompensatiemaatregelen. Hier kan men allerhande planten- en vogelsoorten spotten. De rietzanger is een veel voorkomende broedvogel.

Geschiedenis

Korte historische oorsprong Kwetshagestraat

De Kwetshagestraat is een lange, kronkelende landelijke weg die de oostelijke grens vormt met Varsenare. De bebouwing ten oosten van de weg, met de even huisnummers, behoort tot Varsenare, de oneven huisnummers liggen op grondgebied van Snellegem. De straat reikt van de Oudenburgweg tot aan het Kanaal Oostende-Gent. Eertijds heette een deel van de straat de “Poytacxdreve”, omdat ze door de landerijen liep van Adriaen Poytacx, die sinds 1531 aan beide zijden van de grens tussen Varsenare en Snellegem heel wat gronden bezat, cf. nr. 13.

Sinds 1692 is het toponiem “Kwetshage” gekend, als benaming van de streek tussen Jabbeke, Snellegem en Varsenare welke getypeerd wordt door talrijke meersen. De betekenis van de benaming zou “kwaad zaailand” met “kwade hagen” betekenen in de archiefdocumenten, te wijten aan het oorspronkelijke moerassig gebied. De hoeves die zich in Kwetshage vestigden, werkten mee aan het droogleggen van de gronden. Om die reden werd de straat in de 18de eeuw nog “Waeterstraete” genoemd. De huidige straatnaam wordt gebruikt sinds begin 19de eeuw, cf. eerste gekende vermelding uit 1821. De bebouwing langs de straat bestaat uit verspreide hoeves al dan niet volledig gerenoveerd.

Oriëntatie

De Kwetshage maakt verbinding met het Kanaal Brugge-Oostende

Het kanaal Brugge-Oostende is een kanaal in België. Het loopt van Brugge naar Oostende. In Brugge is het via de Ringvaart verbonden met het kanaal Gent-Brugge, de Damse Vaart en het Boudewijnkanaal. Tussen Oudenburg en Oostende sluit het aan met het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Het kanaal is 20,9 km lang en behoort tot het kustbekken. Samen met het kanaal Gent-Brugge wordt het ook wel aangeduid als kanaal Gent-Oostende of kanaal Gent-Brugge-Oostende. De Kwetshagestraat sluit aan op het kanaal op 2 km van een toeristische oude draaibrug welke op 5 km van het historische Brugge gelegen is

De Kwetshagestraat vormt de natuurlijke scheiding tussen de deelgemeenten Varsenare & Snellegem
  • Varsenare situeert zich  ten noorden van de Kwetshagestraat

Varsenare is een mooie, residentiële woongemeente in het noordwesten van de provincie West-Vlaanderen, gelegen langs de Gistelsteenweg op 6 km van Brugge. In 1977 werd Varsenare samen met Snellegem, Stalhille en Zerkegem onder de hoofdgemeente Jabbeke gefusioneerd. Deelgemeente Varsenare heeft een totale oppervlakte van 1100 ha, en telt 5038 inwoners (2007). Het dorp is begrensd door Houtave, Meetkerke en Stalhille in het noorden, Jabbeke in het westen, Snellegem in het zuiden en Sint-Andries (Brugge) in het zuiden en oosten.

De gemeente is gelegen op de grens tussen de polders en het houtland, met als grens gr.m. de spoorweg. Het noordelijke gebied sluit aan bij de Meetkerkse Moeren en wordt gekenmerkt door erg vruchtbare, maar natte weilanden, gevoelig voor overstromingen. De laagste, moerassige gebieden werden in de 17de eeuw drooggelegd met beken en grachten.
Het grootste, zuidelijke gedeelte van Varsenare dat in de zandstreek ligt, wordt gekenmerkt door bebossing en een net van kronkelende beken. De meeste grote historische hoeves van Varsenare liggen in het houtland, en gaan terug op oude leengoederen of heerlijkheden. De belangrijkste waren het “Hof van Proven” en “Hof ter Straten”. In de loop van de 20ste eeuw hebben enkele bedrijven in dit gebied zich gespecialiseerd in bomen- en plantenkweek. Na de indijking van het noordelijke gedeelte werden daar eveneens enkele grote hoeves opgericht, bv. “Ter Leye” en “Rijssele”.

Het grondgebied van Varsenare wordt doorkruist door parallel lopende wegen, zowel van oost naar west met de Legeweg, de Oudenburgweg, de Zandstraat en de Gistelsteenweg, als van zuid naar noord met de Ooster- en de Westernieuwweg, de de Manlaan en de Kwetshagestraat. De Oudenburgweg is de oudste weg door het dorp; op het kruispunt van deze weg met de Westernieuwweg ligt de historische en morfologische kern van Varsenare. Er zijn drie verbindingswegen die het gebied van Varsenare van oost naar west doorkruisen, die van groot belang zijn voor de mobiliteit in de streek, nl. de Gistelsteenweg, de E40-snelweg en de spoorlijn Brugge-Oostende. Het kanaal Brugge-Oostende heeft een belangrijke rol in de handels- en mobiliteitsgeschiedenis van de streek. Het gaat om de in de 17de eeuw gekanaliseerde Ieperleet, die vanaf de 14de eeuw de handelsbedrijvigheid in het Brugse Vrije bevorderde.

In het begin van de 20ste eeuw doet Varsenare zich voor als een welvarende gemeente, waarin naast landbouw ook bosbouw en plantenkwekerij hun belang hebben. Tevens werden de beboste delen van de gemeente, in aansluiting bij de rand rond Brugge, vanaf de jaren 1960 verkaveld voor exclusieve residentiële wijken.

  • Snellegem situeert zich  ten zuiden van de Kwetshagestraat

Snellegem is een landelijke gemeente in West-Vlaanderen, het centrum is gelegen op 9 km ten westen van Brugge. In 1977 werden Jabbeke, Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem samengevoegd tot Jabbeke. Deelgemeente Snellegem telt 1749 inwoners (2007) verspreid over een grondgebied van 1116 ha.
Snellegem heeft een opvallend, langgerekt grondgebied dat grotendeels ten zuiden van de Gistelsteenweg is gelegen, maar zich uitstrekt naar het noorden tot aan het kanaal Brugge-Oostende. Het grootste deel van de gemeente ligt in het Houtland; de smalle strook ten noorden van de Legeweg ligt in de polderstreek. Belangrijk voor Snellegem is het beschermde landschap “Het Vloethemveld” dat zich tot over de zuidelijke grens met Zedelgem uitstrekt. De gemeente grenst ten westen aan Jabbeke, ten oosten aan Varsenare en ten zuiden aan Zedelgem. Snellegem is bereikbaar via de Gistelsteenweg, en sinds 1938 ook via de E40 tussen Aalter en Jabbeke. Deze snelweg snijdt Snellegem in twee stukken. Omdat het kanaal en de spoorweg Snellegem op het smalste stukje van het grondgebied doorkruisen, hebben deze geen invloed op de bereikbaarheid van de gemeente.

nl_BENederlands (België)